گروه صنعتی ایران توليد با بيش از سی سال تجربه علمی در زمينه ساخت پمپ های دنده ای مفتخر
است امروز با بهره مندی از دانش فنی، تجهيزات سخت افزاری و ماشين آلات مدرن و تلاش
مهندسين و متخصصين خود در خدمت صنایع کشور باشد.
استقبال و تشویق روز افزون مصرف کنندگان، گروه صنعتی ایران توليد را بر آن داشت، تا نسل جدید
پمپهای دنده ای مخصوص مواد سنگين و الکترو گيربکسهای خاص این پمپها را طراحی و پس از
آزمایشات لازم در خط توليد قرار دهد که سالهاست در پالایشگاه ها و کارخانجات تصفيه روغن، قند و
... مشغول به کار می باشد.
گروه صنعتی ایران توليد با بيش از سی سال تجربه علمی در زمينه ساخت پمپ های دنده ای مفتخر
است امروز با بهره مندی از دانش فنی، تجهيزات سخت افزاری و ماشين آلات مدرن و تلاش
مهندسين و متخصصين خود در خدمت صنایع کشور باشد.
استقبال و تشویق روز افزون مصرف کنندگان، گروه صنعتی ایران توليد را بر آن داشت، تا نسل جدید
پمپهای دنده ای مخصوص مواد سنگين و الکترو گيربکسهای خاص این پمپها را طراحی و پس از
آزمایشات لازم در خط توليد قرار دهد که سالهاست در پالایشگاه ها و کارخانجات تصفيه روغن، قند و
... مشغول به کار می باشد.گروه صنعتی ایران توليد با بيش از سی سال تجربه علمی در زمينه
ساخت پمپ های دنده ای مفتخر است امروز با بهره مندی از دانش فنی، تجهيزات سخت افزاری و
ماشين آلات مدرن و تلاش مهندسين و متخصصين خود در خدمت صنایع کشور باشد.استقبال و
تشویق روز افزون مصرف کنندگان، گروه صنعتی ایران توليد را بر آن داشت، تا نسل جدید پمپهای دنده
ای مخصوص مواد سنگين و الکترو گيربکسهای خاص این پمپها را طراحی و پس از آزمایشات لازم در
خط توليد قرار دهد که سالهاست در پالایشگاه ها و کارخانجات تصفيه روغن، قند و ... مشغول به کار
می باشد.استقبال و تشویق روز افزون مصرف کنندگان، گروه صنعتی ایران توليد را بر آن داشت، تا
نسل جدید پمپهای دنده ای مخصوص مواد سنگين و الکترو گيربکسهای خاص این پمپها را طراحی و
پس از آزمایشات لازم در خط توليد قرار دهد که سالهاست در پالایشگاه ها و کارخانجات تصفيه روغن،
قند و ... مشغول به کار می باشد.
استقبال و تشویق روز افزون مصرف کنندگان، گروه صنعتی ایران توليد را بر آن داشت، تا نسل جدید
پمپهای دنده ای مخصوص مواد سنگين و الکترو گيربکسهای خاص این پمپها را طراحی و پس از
آزمایشات لازم در خط توليد قرار دهد که سالهاست در پالایشگاه ها و کارخانجات تصفيه روغن، قند و
... مشغول به کار می باشد.